Ovo je zvanični sajt Politke NM preko kog možete predati elektronskim putem čitulju, pomen i izjavu zahvalnosti za objavu u dnevnom listu Politika.

OPŠTI USLOVI I USLOVI KORIŠĆENJA PORTALA www.citulje.politika.rs
UVODNE NAPOMENE
Opštim uslovima regulišu se međusobna prava i obaveze pružaoca usluge („Politika novine i
magazini“ d.o.o. Beograd, Trg Politika br. 1.) i Korisnika usluge povodom objave čitulja,
pomena i izjava zahvalnosti u štampanom izdanju dnevnog lista „Politika“.
Internet portal „www.citulje.politika.rs“ omogućava korisnicima predaju čitulja pomena i
izjava zahvalnosti, u cilju informisanja javnosti putem štampanog izdanja dnevnog lista
Politika.
Svako korišćenje ove stranice na kojoj su sadržani opšti uslovi istovremeno znači prihvatanje
uslova u pogledu međusobnih prava i obaveza povodom naručivanja usluga u skladu sa
opštim uslovima. U pogledu sadržaja portala „www.citulje.politika.rs“ isti predstavlja
tvorevinu autora podložnu zaštiti autorskih i srodnih prava u skladu sa pozitivnim propisima.
Svako neovlašćeno korišćenje celine ili dela portala „www.citulje.politika.rs“ suprotno ovim
opštim uslovima i pozitivnim propisima zabranjeno je, posebno: neovlašćeno umnožavanje,
kopiranje, prerada ili distribucija, u kojim slučajevima je podložno sudskoj zaštiti.
Pismo koje se koristi u čituljama, pomenima i izjavama zahvalnosti je isključivo ćirilica
(izuzev u slučaju kada je neophodno određena imena, prezimena i pojmove objaviti
latinicom).
PRAVA I OBAVEZE PRUŽAOCA I KORISNIKA USLUGA
Prihvatanjem ovih opštih uslova
KORISNIK USLUGA:
– potvrđuje da sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga radi objavljive nije suprotan
Ustavu, Zakonu o oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim
odnosnim pozitivnim propisima R. Srbije, odnosno da isti nije štetne ili preteće
prirode, da u celosti ili u delu nije uznemiravajući, uvredljiv ili klevetnički, da nema
svrhu vređanja ili omalovažavanja trećih lica, da se istim ne krše autorska ili srodna
prava trećih lica teritorijalno neograničeno. U suprotnom, Pružalac usluga zadržava
pravo na sudsku zaštitu i punu naknadu štete od Korisnika usluga;
– potvrđuje da je osoba bliska pokojniku, ili javno preduzeće koje obavlja pogrebne
usluge;
– potvrđuje da je sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga u svemu tačan, potpun i
pouzdan;

– se obavezuje da prilikom ugovaranja usluge korišćenja objave čitulja, izvrši urednu
registaciju i tačno, potpuno i pouzdano unese tražene podatke u predviđenom
elektronskom obrascu za registraciju;
– snosi punu odgovornost u slučaju objave neistinitih oglasa u vezi oglašavanja smrti
osobe koja nije preminula, a svi eventualni sporovi koji nastanu iz odnosa Korisnika
usluga i trećeg lica na koje se objavljeni sadržaj odnosi rešavaju se između ovih osoba.
– daje svoj pristanak da Pružalac usluga može administrirati i čuvati podatke dobijene
od strane Korisnika usluga, uključujući e-mail adresu i podatke o pristupu i korišćenju
web stranice „www.citulje.politika.rs“. Prihvatanjem ovih opštih uslova, Korisnik
usluga se obavezuje i potvrđuje Izjavu, da ispunjen obrazac saglasnosti (Deklaraciju) u
pogledu objave, obrade, čuvanja i administriranja podataka koji podležu regulativi
Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dostavi preporučenom poštom Pružaocu usluga,
na sledeću adresu: („Politika novine i magazini“ d.o.o. Beograd, Trg Politika br. 1 –
za Produkciju.
– da izvrši plaćanje porudžbine za objavu, pri čemu će objava biti objavljena u
štampanom izdanju „Politika“.
PRUŽALAC USLUGA:
– se obavezuje da izvrši objavu sadržaja dostavljenog od strane Korisnika usluga;
– se obavezuje da savesno upravlja podacima koje dobije od Korisnika usluga, a koji
podaci se odnose na preminulo lice i na Korisnika usluga, i iste će čuvati na posebno
evidencionom listu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
– se obavezuje da privatnost Korisnika usluga u skladu sa pozitivnim propisima čuva u
tajnosti. Pružalac usluga se obavezuje, da podatke koje dobije od Korisnika usluga
odgovarajuće zaštiti od neovlašćenog pristupa, zloupotreba, promena, kao i da
dobijene podatke neće ni na koji način učiniti dostupnim bilo kom trećem licu, izuzev
ukoliko je to neophodno usled odluke suda ili obavezujućeg akta sudskog ili drugog
nadležnog državnog organa, uz posebnu pismenu saglasnost Korisnika usluga na koga
se odnose podaci u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kada je to
neophodno radi zaštite prava, imovine ili bezbednosti građana;
se ovlašćuje da izvrši samo one izmene koje se odnose na očigledne greške u pisanju ili
pravopisu, ali zadržava pravo da uskrati objavu sadržaja dostavljenog od strane Korisnika
usluga, ukoliko isti nije tačan, potpun i pouzdan, ukoliko je suprotan Ustavu, Zakonu o
oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim pozitivnim propisima R. Srbije,
odnosno ukoliko je štetan, preteći, sadrži uznemiravajuće, uvredljive ili klevetničke poruke,
ukoliko je njegova svrha vređanje ili omalovažavanje trećih lica, ili ukoliko se njime krše
autorska ili srodna prava trećih lica, odnosno ukoliko postoji sumnja u kršenje ovih prava, kao
i da takav sadržaj ukloni;
– se ovlašćuje da u slučaju sumnje u tačnost, potpunost ili pouzdanost dostavljenog
sadržaja, isti može proveriti putem javnog preduzeća za pogrebne usluge, bez
otkrivanja drugih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;

– se obavezuje da pruži pomoć Korisniku usluga ukoliko je neophodna pomoć u vezi
popunjavanja obrazaca i polja na portalu „www.citulje.politika.rs“;
– da po zahtevu Korisnika usluga omogući brisanje sadržaja koji je prethodno objavljen
na osnovu urednog zahteva Korisnika usluga ukoliko je takav zahtev dostavljen pre
isteka roka za predaju sadržaja;
– da izvrši objavu u svemu prema sadržini koju je neposredno dobio od Korisnika
usluga. Sve objave poslate do 12 časova, ukoliko su u potpunosti saobrazne ovim
uslovima i pozitivnim propisima R. Srbije, biće objavljene u izdanju „Politika“ za
naredni dan. Objave poslate nakon 12 časova, najranije mogu biti objavljene u izdanju
„Politika“ za dva dana;
– transfer podataka putem interneta, informatička infrastruktura i oprema Korisnika
usluga, nije pod uticajem Pružaoca usluga, koji ne snosi odgovornost za nemogućnost
pristupa internet mreži od strane Korisnika usluga, prekid internet konekcije, ili
potrebnu brzinu prenosa podataka putem internet mreže;
– zadržava pravo izmene opštih uslova sadržanim na portalu „www.citulje.politika.rs“; u
kom slučaju će isti biti jasno naznačene na samom portalu bez prethodne saglasnosti
ili odobrenja Korisnika usluga odnosno trećih lica koji će o tim izmenama biti jasno
informisani;

Zaštita privatnosti korisnika

U ime POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DOO BEOGRAD obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost
svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima
i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim
običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za
marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su
samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DOO BEOGRAD (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite
privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad
Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju neophodnosti povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od
platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,

POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DOO BEOGRAD je u obavezi

da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja,

što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj
sredstava na račun korisnika kartice

CENA
Cena i način plaćanja određeni su cenovnikom Pružaoca usluga važećem na dan uplate.
Uplaćenu i aktiviranu objavu, Korisnik usluge ne može opozvati.
Pružalac usluge je ovlašćen da menja cenovnik usluge korišćenja bez prethodne najave, i
obavezan je da ga objavi on-line i učini dostupnim na uobičajen način. Izmene cenovnika,
promene paketa ili akcioni popusti ne primenjuju se na već plaćene objave.
NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje objave u štampanom izdanju dnevnog lista „Politika“, putem web
stranice „www.citulje.politika.rs“ moguće je izvršiti putem platnih kartica:

IZJAVA O KONVERZIJI

Sve uplate se vrše ili preračunavaju u valutu Republike Srbije – dinar (RSD).

Ukoliko se plaćanje izvrši u nekoj drugoj valuti Banka Intesa će izvršiti konverziju valute

u kojoj se plaća u valutu Republike Srbije – dinar (RSD), a u skladu sa kursom koji

Banka Intesa primenjuje na dan izvršene uplate.

————————-
SPOROVI I PRAVO PRIMENE
Svaki eventualni spor ili nesporazum će biti predmet nastojanja rešavanja mirnim putem.
U slučaju nemogućnosti da bude rešen mirnim putem, predviđena je nadležnost suda u
Beogradu, R. Srbija.
„Politika novine i magazini“ d.o.o.
Beograd, Trg Politika 1, Srbija

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Radno vreme:

ponedeljak – petak

od 08 do 20

субота – недеља

od 09 do 17

POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DRUŠTVO ZA IZDAVANJE NOVINA I MAGAZINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)

Adresa: Beograd-Stari Grad , Trg Politika 1
Delatnost i šifra delatnosti: Izdavanje novina , 5813
Matični broj: 17372424
Preski broj: 101516133
Web adresa: www.politika.rs