Ово је званични сајт Политке НМ преко ког можете предати електронским путем читуљу, помен и изјаву захвалности за објаву у дневном листу Политика.

Општим условима регулишу се међусобна права и обавезе пружаоца услуге („Политика новине и магазини“ д.о.о. Београд, Трг Политика бр. 1.) и Корисника услуге поводом објаве читуља, помена и изјава захвалности у штампаном издању дневног листа „Политика“.
Интернет портал „www.citulje.politika.rs“ омогућава корисницима предају читуља помена и изјава захвалности, у циљу информисања јавности путем штампаног издања дневног листа Политика.
Свако коришћење ове странице на којој су садржани општи услови истовремено значи прихватање услова у погледу међусобних права и обавеза поводом наручивања услуга у складу са општим условима. У погледу садржаја портала „www.citulje.politika.rs“ исти представља творевину аутора подложну заштити ауторских и сродних права у складу са позитивним прописима.
Свако неовлашћено коришћење целине или дела портала „www.citulje.politika.rs“ супротно овим општим условима и позитивним прописима забрањено је, посебно: неовлашћено умножавање, копирање, прерада или дистрибуција, у којим случајевима је подложно судској заштити.
Писмо које се користи у читуљама, поменима и изјавама захвалности је искључиво ћирилица (изузев у случају када је неопходно одређена имена, презимена и појмове објавити латиницом).

Контакт:

емаил:

elektronska-citulja@politika.rs

телефон:

+381113301201
+381113301259

Радно време:

Понедељак – петак

од 08 до 20

субота – недеља

од 09 до 17

Политика новине и магазин д.о.о

Трг Политика 1

11000 Београд, Србија
ПИБ:

101516133

МБ:

17372424

Текући рачун:

160-337949-73

Банковни рачун:

RS3526510000000062034